om os

 

Årets gang hos Solbjergoptimisterne:

Fra februar til ca. 1. april:           

                                            For begyndere vil der være teoriundervisning 1 gang om ugen.

                                            For andre vil der være teori og regelundervisning 1 gang om ugen.

                                            Sæsonstart for øvede sejlere (B+A)

Andre aktiviteter:

                                            For dem der vil deltage i kapsejladser vil der i løbet af sæsonen blive                            anbefalet kapsejladser af træneren.

                                            Transport af joller ol. Arrangeres af deltagerne selv.

                                            Generalforsamling i marts måned.

Fra ca. 1. april til ca. 1. maj:

                                            Svømme og kæntringsprøve

                                            Der sejles Torsdage fra kl. 17.00 – 19.00

                                            Så vidt det overhovedet er muligt tilstræbes at være omklædt og tilrigget                                            til kl. 17.00.

                                            De der skal leje både får udleveret disse, og der underskrives                                                            lejekontrakt. Bådene klargøres inden sæsonen.

Standerhejsning:

                                            I april er der standerhejsning.

Fra Ca. 1. maj til sommerferien starter:

                                            Sæsonen starter for begyndere (C + D).

                                            Der sejles torsdag fra 17.00 – 19.00.

Fra sommerferien starter, til sommerferien slutter:

                                            Der er ikke almindelig sejlads i sommerferien.

                                            For øvede sejlere arrangeres Tunølejr sammen med øvrige klubber i                             Århus-området. (hvem der er øvede afgøres suverænt af træneren)

Fra sommerferien til ca. 1. oktober:

                                            Der sejles på samme måde som før ferien.

                                            I slutningen arrangeres klubmesterskab.

Fra ca. 1.oktober:

                                            Joller pakkes ned for vinteren

                                            For øvede sejlere henvises til vintertræning i Århus Sejlklub.

SIKKERHED.

                      Vi lægger stor vægt på sikkerheden omkring sejladsen. Klubben anser det som en        meget vigtig del af at sejle, at sejlerne får en sund og naturlig holdning til de                   sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen. Derfor har vi nogle få, men vigtige                       sikkerhedsregler.

·        Alle skal  kunne svømme mindste 200 meter frisvømning, uden hjælpemidler.

·        Al sejlads, og færden på broen foregår med redningsvest.

·        Al færdsel på broen er på eget/forældres ansvar.

·        Optimistjollen er synkefri, dvs. at den i bordfyldt tilstand skal kunne bære en voksen.

·        Al organiseret træning foregår med minimum en af klubbens instruktørbåde på vandet.

·        Sejlads uden for almindelig træningstid kan for A sejlere foregå med forældrenes tilladelse alene på søen.

·        Sejlads uden for almindelig træningstid kan for B sejlere foregå med forældrenes tilladelse to og to på søen.

OPDELING AF SEJLERE:

Optimist class Danmark (OCD) / Dansk sejlunion (DS) regler:

                      Optimistsejlerne vil af praktiske grunde være inddelt i 3 kategorier:

·        A sejlere dyrker målrettet kapsejlads

·        B sejlere dyrker kapsejlads på begynderniveau. Har man 5 gange været i præmierækken, eller 3 gange været blandt de 3 første pladser, ved kredsstævner, rykker man op som A sejler.

·        C sejlere er nybegyndere. Har man deltaget i 4 kredskapsejladser, rykker man op som B sejler.  

Klubregler:

                 A, B, C, og D sejlere

                      Optimistsejlerne vil af praktiske årsager være opdelt i 4 kategorier:

·        A sejler bliver man først, når man har deltaget som A sejler i enten et OCD, eller et DS stævne.

·        B sejlere dyrker kapsejlads på begynderniveau. ”Tursejlerne” (de der ikke, eller kun lejlighedsvis sejler kapsejlads) indgår også blandt B sejlerne, såfremt træneren skønner at evnerne rækker til det.

·        C sejlere er øvede begyndere. Man rykker op som B sejler, hvis man har deltaget i 4 kredssejladser, eller man har sejlet som C sejler i 1½ år.

·        D sejler er nybegyndere. Efter ½ år rykkes man op som C sejler.

                      Der kan være situationer, hvor en træner i samarbejde med optimistjolleudvalget kan    afvige fra disse regler.

Leje / Køb af optimistjolle:

                      Vi anbefaler at nye sejlere det første år sejler i en af klubbens joller. Dels for at se om   interessen holder, dels fordi det første år undertiden kan være temmeligt hårdt ved        jollen.

·        leje af optimistjolle

Klubben har 15 joller, der fortrinsvis udlejes til D og C sejlere.

Ved leje af klubjolle udleveres en kontrakt for perioden, og der indbetales et depositum. I kontrakten er der oplyst hvad man har ansvar for, og hvordan båden skal passes i lejeperioden.

Ved sæsonens afslutning afleveres jollen i samme stand, som den blev udleveret. Eventuelle skader skal udbedres håndværksmæssigt korrekt.

Normalt slid accepteres selvfølgelig.

Afleveringstid oplyses ved sæsonafslutning. Ved mangelfuld levering mistes depositum.

På grund af det ekstra hårde slid, der er ved vintersejlads, kan klubbens både ikke benyttes til vintersejlads.

Hvis man ønsker bedre sejl, må man selv anskaffe dette. Det oprindelige sejl skal opbevares forsvarligt.

I forbindelse med klubarrangementer kan klubben disponere over lejede joller. I sådanne tilfælde overtager klubben det fulde ansvar for jollen.

Ved manglende brug af klubjolle forbeholder optimistjolleudvalget sig ret til genudleje jollen uden tilbagebetaling af leje.

·        køb af optimistjolle

En ny optimistjolle er temmelig dyr ( op til ca. 25.000), men en god brugt jolle kan, afhængig af stand, alder og fabrikat, erhverves for langt mindre. (fra ca. 2.500 og opefter).

Spørg endelig træner, og andre forældre til råds.

Forsikring:

Det er lejerens egen ansvarsforsikring, der træder i kraft ved skader på jollen. Skader på andre både, eller lejede optimistjoller dækkes hos de fleste forsikringsselskaber gennem den normale familieforsikring. Men vi tilråder på det kraftigste, at der checkes med eget forsikringsselskab.

                      En optimistjolle kan kaskoforsikres som et hvert andet lystfartøj, men det er relativt      dyrt.

Beklædning:

                      Som i mange andre sportsgrene er der næsten ingen grænser for hvad man kan købe    for penge af sejltøj. Og noget af det har selvfølgelig en berettigelse.

                      Men man kan sagtens klare sig med et almindeligt regnsæt, et par gummistøvler med     skridmønster, og en svømmevest. En svømmevest koster fra ny ca. 200 – 500 kr.        Afhængig af mærket og kvaliteten. Alle vest skal som minimum være CE godkendte.

                      Det anbefales brug af svømmevest, frem for redningsvest, da kraven på redningsvesten nemt hænger fast i bommen, og hæmmer bevægelsesfriheden i jollen.

                      I sommerperioden kan man også anvende en våddragt. (fra 300 – 1000 kr.), men uden                      for den varme del af sæsonen fortrækker mange at sejle med tørdragt.

                      En tørdragt koster fra ca. 2000 kr. Og opefter.

                      Du skal altid medbringe skiftetøj fra yderst til inderst, samt ekstra tørt fodtøj og            håndklæde. Hvis dette ikke er medbragt kan man ikke komme ud at sejle, da sejlerne ofte bliver våde ude på søen, uafhængigt af vejret

DET MED PENGENE:

                      Kontingent:     400 Kr. Pr. År

                      Leje af optimistjolle er fra kr. 400 pr sæson + 500 i depositum.

                      Nogle joller er dyrere, da lejeprisen udregnes ud fra anskaffelsesværdien.

                      Depositum tilbagebetales, når jollen er afleveret i aftalt stand.

                      Ved deltagelse i kapsejladser betales stævnegebyr af sejleren selv. Udgifter til   transport af joller betales                  ligeledes af den enkelte sejler.

                      Udgifter i forbindelse med tunølejr oplyses i forbindelse med indbydelse hertil.

Forældresamarbejde:

                      Det er ikke en betingelse for at sejle i Solbjerg Søsport, at alle forældre er aktive, men                       da Søsporten drives ved frivillig, og ulønnet, arbejdskraft, må det erkendes at den kun kan fungere med en aktiv forældrekreds. Der er menage praktiske opgaver, men det er             nu også meget rart at far eller mor er der når man kommer i land og er fuldstændigt       gennemblødt !!!

                      Når man kommer som ny forælder i klubben kan det måske være svært at komme i     kontakt med ”de gamle”, der ofte har travlt med praktiske gøremål, slynger om sig       med nye ord som: skøde, sprydstage og lignende., og som kender hinanden godt.                       MEN tag ikke fejl !!!!! Nye forældre er altid MEGET velkomne, mas blot på – der er                   altid noget du / i kan hjælpe med.

                      Er vil i klubben blive ophængt lister med hvilke opgaver den enkelte sejler (eller            forældre) skal løse. F.eks. græsslåning, rengøring eller kagebagning.

                      I løbet af året vil der desuden blive arrangeret en til to arbejdsdage for både sejlere og

                      forældre.

Hjemmesiden:

                      www.solbjergoptimisterne.dk

            Hjemmesiden er klubbens vigtigste kontakt til medlemmerne.

                      Der vil i årets løb ske ændringer, og der vil komme nye arrangementer. Derfor vil det    være en god ide jævnligt at kontrollere hjemmesiden for nyheder, og ændringer i           programmet.

Bestyrelsen og udvalg:

                      Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen

                      Se den nuværende bestyrelse på hjemmesiden.

                      Optimistjolleudvalget vælges af medlemmerne af optimistjolleafdelingen.

Adresse:

                      Solbjerg Søsport

                      Søvangsvej ?

                      8355 Solbjerg

                      E-mail: solbjergoptimisterne@mail.dk

Til slut:

                      Hvis i ikke har fået svar på alt, så spørg bare løs !!!  vi er til for det samme.

Mange hilsner

Solbjergoptimisterne.

Start/

Mål